Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název

Mateřská škola Lásenice


 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Lásenice, č.p. 11
378 01 Lásenice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

 


 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  • MŠ, Jídelna

 


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Mateřská škola Lásenice
Lásenice 147
378 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Lásenice
Lásenice 147
378 01 Lásenice

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek (září - červen)
6:00 - 16:00 hod

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 384 380 145

4.5 Adresa internetové stránky

www.mslasenice.cz

4.6 Adresa e-podatelny

Mateřská škola Lásenice
Lásenice147
378 01 Lásenice
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:
info@mslasenice.cz

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: 6n7sqm

 


 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu):

604257309/0800

 


 

6. IČO

71006761

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

  Škola není plátcem DPH 

 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

 


 

9. Žádat o informace lze:

Prostřednictvím elektronické pošty: info@mslasenice.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6n7sqm
Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: Mateřská škola Lásenic, Lásenice 147, 378 02 Lásenice
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

9.1 Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté


 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

10.1. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

11.2 Vydané právní předpisy

Dokumenty

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací. 

12 .2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor liceční smlouvy [PDF 211.56 kB]

13.2. výhradní licence

V současné době nejsou Mateřské škole Lásenice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.